Ouderraad

 

Doelstellingen en taken

De ouderraad stelt zich tot doel om in het belang van de leerlingen een goede communicatie en samenwerking tussen de ouders enerzijds en de schoolleiding en docenten anderzijds te bevorderen en in stand te houden. De ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding over aangelegenheden betreffende de ouders en leerlingen.

Daarnaast ondersteunt de ouderraad bij de totstandkoming en uitvoering van de activiteiten op onze school. De ouderraad nodigt regelmatig tijdens de vergaderingen een gastspreker uit die een presentatie geeft over alledaagse zaken waarmee ouders en kinderen geconfronteerd worden (alcohol, drugs, gedrag, normen en waarden, etc.). 

Taken ouderraad

  • Meedenken met het beleid van de school 
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en andere geledingen binnen de school 
  • Meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen 
  • Stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat 
  • Geven van ondersteuning bij schoolactiviteiten

    Bij R@velijn agora staat ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Er zijn 4 maal per jaar community avonden waarbij ouders betrokken worden bij het onderwijsleerproces van hun kinderen. Daarbij vragen we van ouders om mee te denken bij het onderwijs en af en toe inspirerende workshops te verzorgen. Deze ouderbetrokkenheid wordt ook door de ouders zelf als erg positief ervaren. 

U kunt de ouderraad benaderen voor organisatorische en algemene vragen en/of zaken via het volgende emailadres:

secretarisouderraad@ravelijnstb.nl