Dyslexieprotocol:  

Doel van dit protocol is een zo goed mogelijke begeleiding aanbieden aan leerlingen met (dreigende) leesproblemen.
Het aangeven van afspraken die richting en steun geven aan de leerlingen en aan het handelen van docenten/coaches en dyslexiecoach in de dagelijkse praktijk.          

Onze school sluit aan bij de landelijke definitie van dyslexie. We onderscheiden daarbij twee groepen:
 - leerlingen bij wie al op de basisschool dyslexie is gesignaleerd
 - leerlingen die nog geen ‘dyslexieverklaring’ hebben

Van de eerste groep bewaren wij de dyslexieverklaring en bijbehorende informatie in het dossier. Wanneer een dyslexieverklaring is afgegeven, geldt deze voor de gehele schoolloopbaan, dus tot en met het schoolexamen. Voor het centraal schriftelijk eindexamen in klas 4 is onze school gebonden aan de regels van het Ministerie van Onderwijs. Dat betekent dat alleen leerlingen met een geldige dyslexieverklaring faciliteiten krijgen. Die bestaan uit: een half uur langer werken en het ondersteunen van de teksten met geluidsbronnen of computer/iPad. De secretaris van onze eindexamencommissie meldt de leerlingen tijdig aan bij de inspectie.

Voor het schoolexamen, dat gedurende leerjaar 3 en 4 met PTA’s, toetsen en/of schriftelijke overhoringen  wordt afgenomen, gelden de faciliteiten, die op de dyslexiekaart staan.

Coaches informeren de ouders van leerlingen, die nog geen dyslexieverklaring hebben, maar van wie vakdocenten vermoeden dat er mogelijk sprake is van dyslexie.
De ouders van deze leerlingen worden doorverwezen naar een psycholoog en/ of een onderwijskundig bureau, die een uitgebreid diagnostisch onderzoek kunnen verrichten. De kosten van dat onderzoek zijn voor rekening van de ouder(s). 

Onze school biedt mogelijkheden voor leerlingen met een dyslexieverklaring om op onze school gewoon te functioneren. Om leerlingen met dyslexie goed te begeleiden, is het belangrijk dat docenten begrip hebben voor hun problemen. De uitgangspunten van begeleiding zijn:
1. de leerling met dyslexie het onderwijs te laten volgen waarvoor zij/hij capaciteiten heeft
2. de functionele lees- en schrijfvaardigheid te vergroten, zo nodig met (ICT-)hulpmiddelen
3. de leerling met dyslexie te leren omgaan met haar/zijn problemen en haar/hem te leren opkomen voor haar/zijn belangen
4. de leerling met dyslexie moet leren hoe zij/hij als dyslectisch persoon toch succesvol kan zijn in de maatschappij. Het hoeft geen belemmering te vormen in haar/zijn ontwikkeling
5. een leerling met dyslexie komt in aanmerking voor remediërende, compenserende en dispenserende maatregelen
 
Een absolute voorwaarde voor een succesvolle begeleiding is dat de leerling als uitgangspunt wordt genomen. Begeleiding is niet alleen een verantwoordelijkheid van de coach of dyslexiecoach, maar van iedereen binnen de school. Onze school faciliteert en stimuleert de leerling zelf oplossingen te vinden, zodat de leerling gemotiveerd blijft en hierdoor meer succes zal hebben.

De dyslexiecoach stelt een (groeps) handelingsplan op voor de leerlingen.  

De leerlingen kunnen gebruik maken van de app IntoWords en/of TextAid. Met deze apps kunnen ze geschreven teksten en teksten die ze zelf typen laten voorlezen.

Gedurende leerjaar 1 en 2 krijgen leerlingen met een dyslexieverklaring, indien nodig, wekelijks of om de 14 dagen een keer per week begeleiding van de dyslexiecoach in een kleine groep.

Gedurende leerjaar 3 en 4 krijgen leerlingen met een dyslexieverklaring, indien nodig, begeleiding in een kleine groep bij het voorbereiden op het examen.

Dyslexiekaart (zie afbeelding onderaan)

Leerlingen met een dyslexieverklaring ontvangen van de dyslexiecoach een zgn. dyslexiekaart. Op deze kaart staan verschillende faciliteiten waar een kind gebruik van kan maken. De kaart is gericht op het individu, dus elk kind heeft een unieke dyslexiekaart. Op de dyslexiekaart staan de volgende compenserende en dispenserende maatregelen: 
      

1) Extra tijd voor proefwerken en overhoringen
Als proefwerken en schriftelijke overhoringen zodanig opgezet zijn dat deze normaal gesproken binnen de gestelde tijd te maken zijn en het materiaal duidelijk, overzichtelijk en getypt aangeboden wordt, zal extra tijd meestal niet nodig zijn. De wetenschap dat de leerling gebruik kan maken van die extra tijd, kan bij voorbaat al een positief effect hebben, namelijk dat de leerling rustiger en geconcentreerder aan het werk gaat. Belangrijk is dat tevoren voorzien moet zijn in een werkplek waar de dyslectische leerling de gelegenheid heeft zijn werk af te maken.       
2) Gebruik van spraak- en / of dyslexiesoftware is toegestaan (App IntoWords/TextAid)      
3) Typen in plaats van schrijven        
4) Indien mogelijk mondeling overhoren van toetsen

Leerling vraagt dit minimaal 3 dagen van tevoren aan bij de betreffende docent.
5) Mondeling laten afmaken / toelichten        
6) Gebruik van korte eenvoudige zinnen wordt goedgekeurd       
7) Niet (onvoorbereid) voorlezen in de klas        
8) Overhoringen en proefwerken worden met lettertype Arial 12 pt geleverd door de docent

Leerling vraagt dit minimaal 3 dagen van tevoren aan bij de betreffende docent.      
9) 
Aangepaste normering spelfouten

Van bovenstaande maatregelen kan gebruik gemaakt worden. Leerlingen geven hun wensen aan het begin van het schooljaar door aan de betreffende docenten. Tussentijds kunnen zij ook tijdig aangeven dat er behoefte is aan een bepaalde compenserende maatregel.
Daarnaast zijn er nog aanvullende maatregelen mogelijk die in overleg met de dyslexiecoach kunnen worden genomen.

Voor het centraal schriftelijk eindexamen in klas 4 zijn wij gebonden aan de regels van het Ministerie van Onderwijs. Dat betekent dat alleen leerlingen met een geldige dyslexieverklaring deze faciliteiten krijgen. Die bestaan uit: een half uur langer werken en het ondersteunen van de teksten met geluidsbronnen. Voor het schoolexamen dat gedurende het examenjaar met PTA’s en / of toetsen / schriftelijke overhoringen wordt afgenomen, gelden wel de maatregelen van de dyslexiekaart.

  

Faciliteitenkaart dyslexie: