Organisatie

De OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. maakt deel uit van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg, één van de grotere werkgevers op het gebied van voortgezet onderwijs in ons land. Onze scholengroep wordt geleid door de algemeen directeur, die met het directielid financiën en de directeuren het managementteam van onze scholengroep vormt. Hun voornaamste taak is de centrale beleidsvoorbereiding en de onderlinge afstemming van de beleidsuitvoering binnen de scholen. De directie wordt ondersteund door het centrale stafbureau.  

Postadres: Postbus 17, 4600 AA Bergen op Zoom
Bezoekadres: Bolwerk-Zuid 170
4611 DX Bergen op Zoom
Tel.: 0164 – 213520
Mail: info@sgboz.nl

Vereniging Ons Middelbaar

Onderwijs Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ’goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. Binnen Ons Middelbaar Onderwijs kent de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. de langste geschiedenis van een groot aantal Noord-Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs.

De raad van bestuur van OMO vormt het bevoegd gezag en is daarmee ook het schoolbestuur. De algemeen directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de scholengroep. Hij rapporteert rechtstreeks aan drs. E.G.H. Bernard MPM, de voorzitter van de raad van bestuur van OMO.
De raad van bestuur is bereikbaar via 013 - 5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171, 5038 CB te Tilburg.
Het postadres is: Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Internetadres en mailadres zijn www.omo.nl en info@omo.nl  

Koers 2023Het strategisch beleidsdocument ’Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging. ’Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’ Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

Bij aanmelding op ’t R@velijn kiest een leerling met zijn ouders welk soort onderwijs dat het beste bij hem of haar past: R@velijn domeinleren of R@velijn Agora. 

R@velijn domeinleren

Wij hebben verschillende leerwegen; basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en TOPmavo (eventueel TechMavo). Wij plaatsen een leerling in het brugklastype dat het beste bij hem of haar past. Mocht duidelijk worden dat een leerling, naar de mening van het docententeam, beter tot zijn recht komt in een hoger of lager niveau, bespreekt de mentor dit met ouders en leerling. Dit kan zijn voor bepaalde vakken of voor alle vakken. Daadwerkelijke plaatsing kan dan op elk gewenst moment. Bij de tweede rapportage krijgt de leerling een advies over voortzetting van zijn studie in het volgende leerjaar. Uiteindelijk beslist de docentenvergadering bij gewone meerderheid.

R@velijn Agora

Bij Agora ontdekt de leerling in de onderbouw zijn leerroute aan de hand van challenges en wordt daarbij veel begeleid door zijn persoonlijke coach. In het tweede leerjaar bepaalt de leerling welke uitstroom het beste bij hem past en maakt samen met zijn coach een plan voor het vervolg van zijn onderwijsloopbaan. Leerling, ouders en coach beslissen samen op welk niveau examen gedaan wordt.