Passend onderwijs


Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun ondersteuningsbehoefte(n) en hen begeleidt richting het diploma.

Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Passend onderwijs op 't R@velijn


Wanneer een leerling wordt aangemeld op onze school, wordt het dossier gescreend door de domeinleiders en ondersteuningscoördinator.
Wanneer het een leerling met een specifieke ondersteuningsvraag betreft, wordt op onze school de onderwijsbehoeften direct zo goed als mogelijk in kaart gebracht en wordt het begeleidingsplan met ontwikkelperspectief  (BP-OPP) van de leerling opgesteld.  

Wij doen er alles aan om onze leerlingen elke dag gemotiveerd en met plezier naar onze school te laten komen. Dat kan voor sommige leerlingen betekenen dat ze deelnemen aan het “Eerste kwartier”.
Tijdens het “Eerste kwartier” krijgen leerlingen letterlijk het eerste kwartier voor het eerste lesuur begint begeleiding door gespecialiseerde leerkrachten en / of ambulante begeleiders.
We leveren maatwerk al naar gelang de ondersteuningsbehoefte van de leerling, waarbij we leerlingen met soortgelijke ondersteuningsbehoefte(n) clusteren.
Een begeleider van het eerste kwartier noteert bijzonderheden in Magister en stelt, indien nodig, de mentor op de hoogte.
De mentor zal het contact met de ouders / verzorgers onderhouden en informeert collega’s, zoals dat gebruikelijk is, binnen onze ondersteuningsstructuur.  

We hebben een sterke structuur gebouwd op de pijlers van “het domeinleren”.
Pijler 1:                elke leerling krijgt veel kansen om zich breed te ontwikkelen. Hij/zij heeft veel mogelijkheden om zijn sociale, culturele en sportieve vaardigheden te vergroten.
Pijler 2:                elke leerling krijgt optimale begeleiding. Wij staan achter én naast hem/haar.
Pijler 3:                wij dagen elke leerling voortdurend uit en prikkelen zo zijn/haar individuele ontwikkeling.
Pijler 4:                de samenwerking met onze leerlingen gaat uit van duidelijke normen en waarden. Samenwerken op school zien wij als een afspiegeling van samenwerken in de maatschappij.  

Op deze manier kunnen we maximale aandacht aan onze leerlingen geven.
De collega’s die vanuit het speciaal onderwijs (met name cluster 2 en 3) ons team komen versterken in de ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen, draaien dan ook mee zoveel mogelijk mee op de domeinen, in de praktijk van alle dag.
Onze focus ligt op de basisondersteuning met een sterke ontwikkeling van mentoren. Zij zijn immers de eerste lijn, “spil”, in de begeleiding en ondersteuning van onze leerlingen.
We volgen onze leerlingen door ons uitgebreide leerlingvolgsysteem Magister. Hierin hebben zowel de leerling als ouder inzage zodat zij telkens over de meest actuele informatie beschikken.  

Onze school biedt onderwijsvormen: R@velijn domeinleren en R@velijn Agora.
Binnen R@velijn-domeinleren krijgen leerlingen van dezelfde leerweg hun theorielessen. In totaal zijn er gelijktijdig tussen de 40 en 140 leerlingen op het domein aanwezig. Onze leerlingen kennen we bij naam en daardoor voelen zij zich op hun gemak en presteren zij beter. Met de klassenindeling wordt er rekening gehouden met de eventuele leerachterstanden van onze leerlingen. Dit geldt met name voor de leerlingen in onze basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg. We kijken naar de achterstanden op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en eventuele bijkomende ondersteuningsvragen. Leerlingen met een lwo beschikking worden standaard geplaatst in een groep met een groepsgrootte van maximaal 18 leerlingen. Agora leerlingen worden geplaatst in heterogene groepen, dat wil zeggen dat de verschillende leerwegen en leerjaren gemixt zijn. R@velijn Agora leerlingen hebben hun eigen plek binnen de school.