Algemeen

Lesgeld

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat zij geen lesgeld verschuldigd zijn. Betaling van alle hierbij genoemde bijdragen geschiedt op vrijwillige basis.

Vrijwillige ouderbijdrage

Het volgen van onderwijs brengt kosten met zich mee. De rijksoverheid subsidieert niet alle kosten. In nauwe samenwerking en overleg met de oudergeleding van de MR is besloten tot invoering van een vrijwillige ouderbijdrage met een vast en variabel deel. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en hanteren de gedragscode ‘Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’.

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt het vaste deel € 30. In de tabel hieronder is te zien hoe dit bedrag is opgebouwd.

Activiteit

Bijdrage

Vieringen (Kerst / Sinterklaas / etc.)

€ 5

Klassenavonden

€ 7,50

Schoolfeesten

€ 7,50

Drankjes en hapjes bij bijeenkomsten

€ 5

Sportdag

€ 5

Totaal

€ 30

Het variabele deel hangt af van de activiteiten die in een leerjaar worden gepland. Hierbij kan gedacht worden aan educatieve excursies naar musea of theaters, reizen naar het buitenland en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn geen onderdeel van het gewone lesprogramma.

Voor zowel het vaste als het variabele deel van de vrijwillige ouderbijdrage geldt dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage geen reden is voor uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd. Wel kan er op enig moment door de schoolleiding besloten worden om een activiteit geen doorgang te laten vinden in geval van onvoldoende deelname of mogelijke omstandigheden die het waarborgen van de veiligheid en welzijn van leerlingen en docenten zouden kunnen verstoren. In dat geval worden betaalde bedragen, na aftrek van eerder gemaakte niet te verrekenen kosten, terugbetaald.

Soms neemt een leerling op eigen initiatief of op dat van zijn ouders deel aan een dyslexieonderzoek of een externe studie- en beroepskeuzetest. De kosten hiervan zijn altijd voor rekening van de ouders.

Boekenpakket

Onze school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmaterialen, die specifiek voor een leerjaar door ons worden voorgeschreven en noodzakelijk zijn voor het volgen van ons onderwijsprogramma. Boeken worden gratis aan leerlingen ter beschikking gesteld. Wij brengen ouders hiervoor dan ook geen kosten of borgsom in rekening.
Met betrekking tot de levering van boeken wordt door de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs een mantelcontract afgesloten. Momenteel is dat met de firma Iddink Voortgezet Onderwijs BV. Het boekenpakket voor onze leerlingen wordt door ouders  rechtstreeks besteld.
De meeste boeken dienen uiteraard op het eind van het schooljaar ook weer in goede staat terug ingeleverd te worden, met uitzondering van bepaalde (werk)boeken die slechts een jaar meegaan.
Ouders ontvangen tijdig bericht over de precieze gang van zaken bij bestelling en (in)levering van de boekenpakketten.

Overige kosten

Naast boeken gebruiken onze leerlingen nog andere leermiddelen, zoals: schriften, schrijfmateriaal, agenda, passer en geodriehoek. Alle leerlingen hebben verder een rekenmachine en soms (een) woordenboek(en) nodig. Aanschaf kan het beste na overleg met de docent gebeuren. Leerlingen binnen de beroepsgerichte profielen van het vmbo moeten afhankelijk van hun gekozen profiel vanaf klas 3 in het bezit zijn van werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril) en enkele gereedschappen. Dit alles kan na advies van de betreffende docent worden aangeschaft. Voor elke leerling is op onze school  een kluisje beschikbaar. Het is gewenst dat iedere leerling er ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Excursies en de toegang tot culturele activiteiten zijn voor eigen rekening, evenals een deel van de kosten die leerlingen maken in het kader van het vak CKV. Op diverse overige kosten is het schoolreglement van toepassing.