Jaarverslag 2021-2022

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. – ‘t Ravelijn

www.ravelijnstb.nl
rector: Titus Frankemölle
directeur: Angelique Kleinen
opleidingen: mavo, vmbo

Ook 2021 - 2022 had een ander verloop dan een ‘normaal’ schooljaar. Opnieuw kregen we te maken met de coronamaatregelen en de gevolgen hiervan. Corona heeft ons op verschillende vlakken uitgedaagd, onze flexibiliteit en wendbaarheid op de proef gesteld. Onze leerlingen hebben in de coronatijd met name ingeleverd op sociaal vlak, we hebben grote veranderingen waargenomen als het aankomt op de motivatie en de tolerantie van onze leerlingen. Hierop hebben we dan ook extra ingezet, mede dankzij de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

’t Ravelijn werkt met twee onderwijsconcepten; R@velijn Domeinleren en R@velijn Agora. Twee onderwijsstromen die het gevolg zijn van de keuze om de leerling medeverantwoordelijk te maken voor het eigen onderwijsleerproces.
De school ziet het als haar taak om onze leerlingen goed onderwijs te bieden op het juiste niveau en in een doorlopende lijn.

In de afgelopen twee jaren hebben we ingezet op de thema’s verbinding, vertrouwen, vrijheid en veiligheid. Deze thema’s blijven onze expliciete aandacht verdienen om een zo optimaal mogelijke werk- / leeromgeving voor onze leerlingen en onze collega’s te (blijven) realiseren. Onze focus ligt voor het komend schooljaar op kwaliteit: bestendigen, borgen en bewegen. Er is expliciete aandacht voor trots, talenten, ontwikkelingen en mogelijke kansen/ verbeterpunten vanuit een waarderend perspectief.

We het geluk om op een prachtig innovatieve school te mogen werken, een school waar persoonlijk leiderschap en de ontwikkeling daarvan centraal staat. Binnen kaders veel vrijheid om de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat geldt voor onze leerlingen, voor ons als collega’s en voor onze school als organisatie.

Er spelen diverse ontwikkelingen binnen de school, zoals sterk techniekonderwijs (STO), de brede brugklas en een pilot op het gebied van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit (HSP). Ook is ’t Ravelijn pilotschool voor praktijkgerichte programma’s van de nieuwe leerweg op het gebied van Technologie & Toepassing en Dienstverlening & Producten.

In 2022 heeft de eerste lichting van de Agoraleerlingen eindexamen gedaan en met maar liefst 100% geslaagden zijn wij zeer trots op het resultaat.

Wij hebben de NPO-gelden met name ingezet op sociale aspecten in de vorm van extra begeleiding en extra personeel. Gezien de NPO-gelden van incidentele aard zijn, zijn we er ons terdege van bewust dat wij onze plannen een duurzaam karakter moeten geven, zodat de uitwerking hiervan ook binnen de mogelijkheden van onze structurele middelen kunnen continueren.